OTVORENO-PRVENSTVO-BIH-klasa-Hobby-600-trka-1
OTVORENO-PRVENSTVO-BIH-klasa-Hobby-600-trka-2
OTVORENO-PRVENSTVO-BIH-klasa-Hobby-1000-trka-1
OTVORENO-PRVENSTVO-BIH-klasa-Hobby-1000-trka-2
OTVORENO-PRVENSTVO-BIH-klasa-SS-600-trka 1
OTVORENO-PRVENSTVO-BIH-klasa-SS-600-trka 2
OTVORENO-PRVENSTVO-BIH-klsa-SS-1000-trka-1.
OTVORENO-PRVENSTVO-BIH-klsa-SS-1000-trka-2.